video - Day 2

match 09 ls vs asb

match 10 aisc vs aisd

match 11 taism vs kas

match 12 acs vs osc

match 13 ls vs acs

match 14 osc vs asb

match 15 aisd vs kas

match 16 taism vs aisc